Hội nghị triển khai học tập Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14

Ngày 06/7/2018 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, phổ  biến Luật thủy lợi số 08/2017/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 tới toàn thể Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và Trưởng phó các phòng ban Công ty. Từ đó, các đơn vị tổ chức triển khai học tập tới toàn thể cán bộ, người lao động tại đơn vị mình.

 Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Công ty đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc phổ biến, học tập Luật thủy lợi và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện; đồng thời thống nhất, quán triệt một số công việc cụ thể để triển khai thực hiện Luật Thủy Lợi trong toàn công ty.

Hội nghị đã cùng nghe phổ biến các nội dung Văn bản sau:

1. Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

2. Nghị định 67/2018/NĐ-CP, ngày 14/5/2018, Quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi.

3. Nghị định 77/2018/NĐ-CP, ngày 16/5/2018, Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

4. Nghị định 62/2018/NĐ-CP, ngày 02/5/2018, Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

5. Nghị định 129/2017/NĐ-CP, ngày 16/11/2017, Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng thủy lợi.

6. Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018, Quy định chi tiết một số điều của luật thủy lợi.

Kết luận Hội nghị học tập, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị trong thời gian tới Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng phó các phòng ban và toàn thể cán bộ, người lao động Công ty cần tăng cường nghiên cứu, học tập, tìm hiểu sâu rộng Luật thủy lợi để áp dụng Luật vào thực tế công tác, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

   Một số hình ảnh tại Hội nghị:

z1070643131141 8185159562763240ccc04a5ac93574b2

 

z1070643221036 fd69e6b31c23efa2847b2060b2b36110

 

z1070643136724 d5b9757e89d98754839a53ceb7f2d0b2

 

z1070643154046 b17f83428753c4a5ed8869d039e30e7c