Cơ cấu tổ chức của công ty

1. Người quản lý Doanh nghiệp:

- Bà: Lê Mai Lan - Chủ tịch Công ty

- Ông: Hoàng Xuân Liêm - Kiểm soát viên không chuyên trách.

- Ông : Vũ Xuân Hào - Tổng giám đốc.

- Ông: Liễu Văn Thông - Phó tổng giám đốc.

- Bà: Phí Thị Hồng Thương - Kế toán trưởng.

2. Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Phòng Tài chính – Kế toán.

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.

- Phòng Quản lý - Khai thác công trình.

- Ban kiểm soát nội bộ.

3. Các xí nghiệp trực thuộc: Bao gồm 12 xí nghiệp.

- Xí nghiệp Xây Lắp;

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Thành Phố;

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Cao Lộc;

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình;

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Đình Lập;

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Chi Lăng;

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng;

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Văn Lãng;

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Tràng Định;

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Văn Quan;

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Bình Gia;

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sơn.