Quy trình vận hành hồ chứa nước Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8

Quy trình vận hành hồ căn cứ theo Quyết định số 782/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước Tiểu dự án Sửa chữa  và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án  Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) của UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 04 tháng 5 năm 2022 (Chi tiết).

Quy trình cụ thể từng hồ:

STT Tên công trình Địa điểm Quy trình vận hành
1  Hồ Bó Chuông  Xã Mai Pha - Thành phố Lạng Sơn  .doc .pdf
2  Hồ Thâm Sỉnh  Xã Hoàng Đồng - Thành phố Lạng Sơn  .doc .pdf
3  Hồ Khau Piều  Xã Tú Mịch - Huyện Lộc Bình  .doc .pdf
4  Hồ Khuổi Mặn   Xã Hùng Sơn - Huyện Tràng Định  .doc .pdf
5  Hồ Cốc Lùng  Xã Kháng Chiến - Huyện Tràng Định  .doc .pdf
6  Hồ Kỳ Nà  Xã Quốc Khánh - Huyện Tràng Định  .doc .pdf
7  Hồ Kai Hiển  Xã Tân Thành - Huyện Hữu Lũng  .doc .pdf
8  Hồ Khuôn Pinh  Xã Hòa Sơn - Huyện Hữu Lũng  .doc .pdf
9  Hồ Ba Sơn  Xã Xuất Lễ - Huyện Cao Lộc  .doc .pdf
10  Hồ Bản Cưởm  Xã Thạch Đạn - Huyện Cao Lộc  .doc .pdf

Danh sách gồm 10 công trình. Thời gian đăng tải: 15h ngày 10/5/2022