Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm của doanh nghiệp

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 
   

MST: 4900100357

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


              Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4  năm 2016

 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

(Đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 v/v giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016 và Quyết định số 359/QĐ-UBNĐ ngày 14/3/2016 v/v giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBNĐ tỉnh quản lý)

 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

Với chỉ tiêu kế hoạch được UBNĐ tỉnh giao, Công ty đã triển khai ngay từ tháng đầu, quý đầu, giao cụ thể chỉ tiêu cho từng đơn vị để thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xí nghiệp tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi; tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước và triển khai các giải pháp quản lý khai thác công trình, phối hợp với địa phương có kế hoạch trữ nước, dẫn nước đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời tích cực kiểm tra đánh giá những hư hỏng, xuống cấp của các công trình để có phương án sửa chữa kịp thời, phục vụ tốt cho sản xuất. Quản lý bảo vệ tốt công trình, ngăn chặn và kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đồng thời tích cực tu bổ, sửa chữa, đảm bảo an toàn các công trình trong mùa mưa bão.

Trước mùa mưa bão, công ty cùng các xí nghiệp trực thuộc thực hiện rà soát đánh giá thực trạng các công trình, xây dựng các phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn công trình, đặc biệt là những hồ chứa tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong công tác phòng chống lụt bão, kịp thời nắm tình hình diễn biến của mua, lũ, bão.

Công tác duy tu bảo dưỡng được tiến hành thường xuyên. Để phục vụ tốt cho công tác tưới tiêu, các đơn vị đã thường xuyên tiến hành duy tu, sửa chữa các công trình đơn vị đang quản lý, khắc phục nhanh nhất các sự cố xảy ra, đảm bảo an toàn cho công trình, phục vụ tốt nhất cho công tác tưới. Trong năm đã thực hiện sửa chữa được 81 hạng mục công trình.

Năm 2015, công ty đã hoàn thành thực hiện công tác chống hạn từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Chính phủ. Ngoài ra, một số xí nghiệp còn ký kết hợp đồng quản lý khai thác các công trình thủy lợi với các huyện thị, thành phố để tạo thêm việc làm, đồng thời giúp địa phương thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí cho nông dân.

 

* Kết quả đạt được:

- Diện tích tưới:  21.245,69 ha / 21.571,47 ha;  Đạt 97 % so với KH tỉnh giao.

Trong đó:

          + Lúa:          17.668,7 ha

          + Màu:        3.430,7 ha

          + Thủy sản:          35,53 ha

          + Tạo nguồn: 110,76 ha

- Tổng doanh thu: 85,2/45 tỷ, đạt 189% kế hoạch.

- Nộp ngân sách:   3.640,6 triệu đồng

- Lợi nhuận đạt: 1.383 triệu đồng.

- Tổng số lao động bình quân trong năm: 204 người

- Tiền lương bình quân đạt: 6.447.784 đồng.

 

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

          - Tích cực tìm kiếm thêm việc làm, phát huy thế mạnh của Công ty trong mọi lĩnh vực, mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm ổn định và nâng cao đời sống người lao động

- Các Xí nghiệp trực thuộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các xã, thôn, bản nơi có công trình thuỷ lợi để quản lý, khai thác và bảo vệ hiệu quả các công trình; xây dựng giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính..... nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát cơ sở về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; công tác tài chính; chế độ đối với người lao động.

- Chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ tưới tiêu, đảm bảo về khối lượng và thời vụ.

- Thường xuyên đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường kiểm tra, kiểm soát về tình hình khai thác phục vụ tưới và an toàn công trình.

 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về tổ chức:

          Tăng cường quản lý lao động cả về năng suất lao động và thời gian lao động ở tất cả các đơn vị trong toàn công ty. Thực hiện huy động tập trung lao động phục vụ công tác tưới, công tác tu sửa công trình và xử lý sự cố công trình. Tăng cường và linh hoạt sử dụng lao động ngắn hạn thời vụ để giảm lao động định biên.

          Ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Thực hiện kiểm tra, sát hạch, thi tay nghề đối với Người lao động khi nâng lương, nâng bậc.

          Triển khai thực hiện tốt kế hoạch quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

          Tiếp tục đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân lao động có ý thức kỷ luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với đơn vị. Chú trọng đào tạo cán bộ trẻ có năng lực, trình độ để bổ nhiệm, đồng thời kiên quyết cho thôi những cán bộ trình độ yếu, vi phạm kỷ luật.

Tập thể cán bộ, công nhân lao động tăng cường kỷ luật lao động, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, từng cán bộ, nhân viên nỗ lực, nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, khắc phục những yếu kém, tồn tại trong công việc, nâng cao chất lượng tham mưu và nghiệp vụ quản lý, chung sức, đồng lòng đưa công ty vượt qua khó khăn để phát triển.

2. Về quản lý:

Tăng cường công tác quản lý trong mọi lĩnh vực, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; chế độ quản lý tài chính, kinh tế kỹ thuật, chế độ chính sách đối với người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Công ty gắn với kỷ cương, kỷ luật; duy trì nghiêm việc chấp hành nội quy, quy chế và thoả ước lao động tập thể của Công ty.

          - Tăng cường thực hiện khoán sản phẩm đến người lao động gắn liền thu nhập với hiệu quả công việc. Thực hiện phương thức khoán trực tiếp đến tất cả các đơn vị, bộ phận, tổ đội và người lao động.

          - Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo mọi chế độ của người lao động theo quy định. Xây dựng các tập thể lao động thực sự đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

3. Về sản xuất:

- Thực hiện đúng quy trình trong công tác quản lý khai thác công trình, gắn trách nhiệm cá nhân trong quản lý công trình thủy lợi; Đúng pháp luật trong quản lý kinh tế, tiết kiệm chi phí .

- Đổi mới công tác quản lý tưới tiêu phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm về tưới. Các Xí nghiệp trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các xã, thôn, bản nơi có công trình thuỷ lợi để quản lý, khai thác và bảo vệ hiệu quả các công trình; Đẩy mạnh công tác cấp nước sinh hoạt, công nghiệp nhằm tăng thêm doanh thu tiền nước.

          - Sản phẩm của xây lắp phải đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật cao, ngày càng có uy tín mang tính cạnh tranh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; công tác tài chính; chế độ, chính sách với người lao động, kiên quyết xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân để đơn vị thua lỗ kéo dài hoặc kém hiệu quả trong SXKD.

 

 

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

 

TT Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch
1 Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu    
- Diện tích tưới ha 22.181,67
- Xây lắp Công trình 70
- Nước sinh hoạt 1.000 m3 3.200
2 Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích    
- Diện tích tưới Ha 22.181,67
3 Doanh thu Tỷ đồng 48
4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 0,55
5 Nộp ngân sách Tỷ đồng 2,32
6 Tổng vốn đầu tư Tỷ đồng  
- Vốn điều lệ Tỷ đồng 25
- Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 570