Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 2021

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm 2021 (B/c 2022)