Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm của doanh nghiệp 2023

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (Chi tiết)