Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin

PHỤ LỤC I

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI


MST: 4900100357

Số: 292 /TB-KTTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           Lạng Sơn, ngày 11  tháng 8  năm 2016

THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn.

- Mã số doanh nghiệp:4900100357

- Địa chỉ liên lạc: Số 407 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Điện thoại: (025) 3870.278             Fax:  (025) 3878.003   

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Website: congtythuyloilangson.com.vn

Sau đây chứng nhận: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Điện thoại liên hệ: 0915 347 890     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Chức vụ tại doanh nghiệp: Chủ tịch kiêm giám đốc công ty.

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn được giao thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn./.

         

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở KH - ĐT tỉnh Lạng Sơn;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

CÔNG TY

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Hùng