Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 
   

MST: 4900100357

Số: 246  /BC-KTTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


 

          Lạng Sơn, ngày 13  tháng 6  năm 2016

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

LẠNG SƠN NĂM 2015

          I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

          1. Chủ tịch Công ty và Ban giám đốc công ty:

          - Ông: Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch kiêm giám đốc công ty.

          - Bà: Lê Mai Lan – Phó giám đốc

          - Ông: Liễu Văn Thông – Phó giám đốc

          - Bà: Ngọc Lan Hương – Kế toán trưởng

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT Họ và tên Năm sinh Chức danh Phân loại thành viên Trình độ chuyên môn Kinh nghiệm nghề nghiệp Các vị trí quản lý đã nắm giữ Công việc quản lý được giao
Chức danh tại doanh nghiệp Chức danh tại công ty khác (nếu có)
I. Chủ tịch công ty Nguyễn Mạnh Hùng 1961 Chủ tịch kiêm Giám đốc   Chuyên trách Đại học 32 năm

- (01/1998 -04/2003) Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

-(12/2005- 06/2007) Phó GĐ công ty.

-(07/2007 đến nay) Chủ tịch kiêm GĐ công ty

Quản lý, giám sát các hoạt động của công ty;

Điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty

(Theo Điều lệ công ty và Quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc của công ty)

II. Phó Giám đốc Lê Mai lan 1979 Phó giám đốc   Chuyên trách Đại học 13 năm

- (01/2008- 01/2008) Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

- (02/2008-10/2013) Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

- (11/2013 – đến nay) Phó GĐ công ty

 Giúp Giám đốc điều hành hoạt động của công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc công ty

((Theo Quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc của công ty)

Liễu Văn Thông 1974 Phó giám đốc   Chuyên trách

Đại học

16 năm

- (10/2004 - 5/2009) Phó GĐ Xí nghiệp KTCT TL Văn Quan

- (6/2009 - 8/2012) Phó GĐ XN Xây lắp

- (9/2012 - 10/2014) Phó phòng Quản lý khai thác công trình

- (11/2014 đến nay) Phó GĐ Công ty

Giúp Giám đốc điều hành hoạt động của công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc công ty

(Theo Quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc của công ty)

III. Kế toán trưởng Ngọc Lan Hương 1981

Kế toán trưởng

       

- (3/2013- 11/2014)

Phó trưởng phòng Kế toán - Tài chính.

- (12/2014 đến nay) Kế toán trưởng công ty

 Tổ chức điều hành bộ máy kế toán của Công ty theo quy định của Luật Kế toán (Theo Quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc của công ty)

2. Kiểm soát viên.

Họ và tên Năm sinh Chức danh Phân loại thành viên Trình độ chuyên môn Kinh nghiệm nghề nghiệp Công việc quản lý được giao
Chức danh tại DN Chức danh tại nơi làm việc khác
Đồng Thị Thu 1974 Kiểm soát viên Chuyên viên - Phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Lạng Sơn Kiêm nhiệm Đại học 22 năm

Kiểm soát hoạt động của công ty

(Theo Điều lệ công ty)

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

- Lương của Viên chức quản lý và Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) năm 2015:

STT Họ và tên Chức vụ Lương Thu nhập khác (hoặc thù lao) Tổng thu nhập
1 Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch kiêm GĐ công ty 411.210.000 0 411.210.000
2 Lê Mai Lan Phó Giám đốc 345.416.400 0 345.416.400
3 Liễu Văn Thông Phó Giám đốc 345.416.400 0 345.416.400
4 Ngọc Lan Hương Kế toán trưởng 312.519.600 0 312.519.600
5 Đồng Thị Thu Kiểm soát viên 46.055.520 0 46.055.520

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TT Số văn bản Ngày Nội dung (tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1 2417/QĐ-UBND 31/12/2014 QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2015 cho các doanh nghiệp cón vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý.
2 274/QĐ-UBND 14/02/2015 QĐ v/v Phê duyệt quỹ tiền lương thù lao thực hiện năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên tại doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh.
3 427/QĐ-UBND 27/3/2015 QĐ v/v Giao bổ sung dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2015.
4 528QĐ-UBND 06/4/2015 QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa đập Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng.
5 529Đ-UBND 06/4/2015 QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa đập dâng Bản Mục, xã Thái Bình, huyện Đình Lập.
6 530QĐ-UBND 06/4/2015 QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa mương Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.
7 588/QĐ-UBND 16/4/2015 QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa hệ thống TBĐ xã Gia Cát, huyện Cao Lộc.
8 589/QĐ-UBND 16/4/2015 QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa cầu máng, mương thị trấn Cao Lộc.
9 592/QĐ-UBND 17/4/2015 QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa đập Bài Cắt, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng.
10 593/QĐ-UBND 17/4/2015 QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa đập Khuổi Sao, Tràng Định.
11 596/QĐ-UBND 17/4/2015 QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa mương Phai Huyết, Bắc Sơn.
12 818/QĐ-UBND 27/5/2015 QĐ Phê duyệt dự toán miễn thu thủy lợi phí bổ sung lần thứ nhất năm 2015 của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Lạng Sơn.
13 941/QĐ-UBND 12/6/2015 QĐ v/v phân phối kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân 2014 – 2015.
14 1527/QĐ-UBND 24/8/2015

QĐ phê duyệt dự toán miễn thu thủy lợi phí bổ sung lần thứ 2 năm 2015 của công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn.

15 1703/QĐ-UBND 18/9/2015 QĐ phê duyệt quyết toán kinh phí chống hạn vụ Đông Xuân 2013-2014 do Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Lạng Sơn thực hiện.
16 1836/QĐ-UBND 09/10/2015 QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: sửa chữa hồ chứa Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc.
17 1997/QĐ-UBND 02/11/2015 QĐ v/v giao bổ sung dự toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2015.
18 2201/QĐ-UBND 01.12.2015 QĐ phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế, kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa trạm bơm điện Bản Lìm, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY:

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT Chủ tịch công ty Chức vụ Số buổi họp tham dự Số buổi họp không tham dự Lý do không tham dự Tỷ lệ
1 Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch kiêm giám đốc công ty 20 0   100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

          - Các hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Ban giám đốc công ty, Ban giám đốc các xí nghiệp thông qua các báo cáo hàng tháng, báo cáo quý của Giám đốc công ty và Giám đốc các xí nghiệp trực thuộc.

          - Hàng tháng họp định kỳ giao ban toàn công ty 01 lần và họp đột xuất nếu cần, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của toàn công ty để Chủ tịch công ty nắm bắt tình hình và chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch công ty:

 

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA

CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT Số văn bản Ngày Nội dung
1 11a/QĐ-KTTL 03/2/2015 QĐ v/v chỉ định thầu tư vấn kiểm toán 05 công trình thuộc dựa án khắc phục hậu quả hạn hán năm 2014.
2 41/QĐ-KTTL 20/5/2015 QĐ v/v ban hành quy định chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi do công ty quản lý.
3 119/QĐ-KTTL 20/8/2015 QĐ v/v giao tài sản và vốn công trình: Sửa chữa hệ thống trạm bơm điện xã Gia Cát, huyện Cao Lộc cho xí nghiệp KTCTTL Cao Lộc.
4 124/QĐ-KTTL 08/9/2015 QĐ v/v phê duyệt hồ sơ dự toán sữa chữa công trình: Sữa chữa, nâng cấp trụ sở xí nghiệp KTCTTL Văn Lãng.
5 141/QĐ-KTTL 05/10/2015 QĐ v/v phê duyệt quyết toán thu, chi Ban quản lý dự án khắc phục hậu quả hạn hán năm 2014.
6 189/QĐ-KTTL 03/12/2015 QĐ giao nhiệm vụ về việc giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình: Sửa chữa trạm bơm điện Bản Lìm, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc.
7 206/QĐ-KTTL 31/12/2015 QĐ v/v phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở xí nghiệp Văn Lãng.

 

 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên (kiêm nhiệm):

          - Hàng tháng, quý, kiểm soát viên tham dự các cuộc họp giao ban về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và dự các cuộc họp khác với Ban giám đốc công ty (nếu cần); Trên cơ sở báo cáo của công ty và giám sát thực tế các hoạt động của công ty, kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch công ty và Giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại công ty; Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình UBND tỉnh hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan và trình UBND tỉnh báo cáo thẩm định.

2. Các báo cáo Kiểm soát viên:

 

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT Số văn bản Ngày Nội dung
1 54a/BC-KSV 31/3/2015 BC tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

 

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

- Chi cục thủy lợi Lạng Sơn.

- Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng – Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn.

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT Bên liên quan Nội dung giao dịch

Giá trị giao dịch

(Triệu đồng)

1  Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng – Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn.

 Hợp đồng xây dựng

(Công trình  cầu máng Đồng lươn và mương KC Đồng lươn, huyện Hữu Lũng)

13.656,697
2

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng – Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn.

 Hợp đồng xây dựng

(Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình hệ thống trạm bơm điện Tằm nguyên, huyện Cao Lộc)

20.862,671
3 Chi cục thủy lợi Lạng Sơn

Hợp đồng xây dựng

(Sửa chữa mương Phai Huyết, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn.)

259,600
4 Chi cục thủy lợi Lạng Sơn

Hợp đồng xây dựng

(Sữa chữa công trình Bó My, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng)

407,007
5 Chi cục thủy lợi Lạng Sơn

Hợp đồng xây dựng

(Sửa chữa công trình Nà Lai, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng)

389,700
6 Chi cục thủy lợi Lạng Sơn

Hợp đồng xây dựng

(Sửa chữa đập mương Khe luồng, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập)

528,100
7 Chi cục thủy lợi Lạng Sơn

Hợp đồng xây dựng

(Sửa chữa, nâng cấp mương Ảng Nưa, Pò Ngần thôn Nà Phục, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định)

633,259
8 Chi cục thủy lợi Lạng Sơn

Hợp đồng xây dựng

(Công trình sửa chữa mương tiêu nước nội thị (Khu 2), thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định)

656,277
9 Chi cục thủy lợi Lạng Sơn

Hợp đồng xây dựng

(Sửa chữa công trình Nà chào, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định)

508,100
10 Chi cục thủy lợi Lạng Sơn

Hợp đồng xây dựng

(Sửa chữa, nâng cấp mương Thì Nằng thôn Nà Phấy, xã Tri Phương, huyện Tràng Định)

577,808

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- BGĐ C.ty;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Hùng