Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2019

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội  (chi tiết)