Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 
   

MST: 4900100357

Số: 247 /BC-KTTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


   Lạng Sơn, ngày 13  tháng 6  năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2015

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ so với KH Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1 Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm Ha 21.571,47 21.245,69 98 % 103 %
2 Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu          
3 Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu          
4 Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm          
5 Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm Tr.đồng 26.000 25.948,20 99,8% 101%

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

          1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường

          Để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, ngay từ đầu vụ Đông Xuân năm 2014 – 2015 , công ty đã đề ra các biện pháp chống hạn như nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương, dòng chảy…, chủ động mọi nguồn lực, phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị dùng nước theo dõi và quản lý nguồn nước, tiết kiệm nước nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp. Đồng thời, cán bộ công nhân viên quản lý công trình thường xuyên vận động các hộ dân không xả rác thải xuống hệ thống kênh mương, nhằm đảm bảo khơi thông dòng chảy và bảo vệ môi trường. Ngoài ra,      Công ty luôn có trách nhiệm trong việc hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động về bảo vệ môi trường.

          2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.

          Công ty có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động như: Đóng góp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ phòng chống lụt bão và các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội khác.

          3. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng.

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn với nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác tổng hợp các công trình thủy lợi, tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt, xây dựng công trình công ích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong năm qua, công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý khai thác các công trình, phối hợp với địa phương có kế hoạch trữ nước, dẫn nước nhằm phát huy tối đa năng lực tưới của các công trình. Đồng thời tích cực kiểm tra đánh giá những hư hỏng, xuống cấp của các công trình để có phương án sửa chữa kịp thời, phục vụ tốt cho sản xuất. Kiểm tra chuẩn bị các máy móc, vật tư, nhiên liệu…Chủ động rà soát phương án phòng chống hạn, luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ chống hạn cho các địa bàn trong tỉnh. Quản lý bảo vệ tốt công trình, khai thác sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, ngăn chặn và kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đồng thời tích cực tu bổ, sữa chữa, đảm bảo an toàn các công trình trong mùa mưa bão. Do công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi được chú trọng nên các công trình thủy lợi đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân trong địa bàn.

4. Quan hệ tốt với người lao động

Xây dựng nếp sống văn minh công sở, văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn.

5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động trong doanh nghiệp.

Công ty luôn có trách nhiệm với người lao động thông qua việc bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng cho người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần. Thực hiện đúng chế độ chính sách của Nhà n­ước như hàng tháng trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chế độ bảo hộ lao động đầy đủ cho người lao động. Bảo đảm các chế độ về tiền lương, tiền thưởng; chế độ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi cho ng­ười lao động theo đúng thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của công ty.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- BGĐ C.ty;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

  Nguyễn Mạnh Hùng