Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 2018