Chiến lược phát triển của doanh nghiệp 2020

Phương án cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn giai đoạn 2016- 2020 với mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (Chi tiết)