Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới hàng năm của doanh nghiệp 2018