Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới hàng năm của doanh nghiệp

 

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC

 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 
   

MST: 4900100357

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


                         

                                      Lạng Sơn, ngày 08  tháng 4  năm 2016

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016

 

TT Tên doanh nghiệp Giữ nguyên Thoái vốn Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo Tỷ lệ nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp sếp, thoái vốn KH năm tiếp theo Ghi chú
Hoàn thành trong năm báo cáo Chưa hoàn thành CPH Các hình thức khác
Thành lập ban chỉ đạo Đang xác định giá trị doanh nghiệp Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp Quyết định phê duyệt phương án Đã IPO Đại hội đồng cổ đông lần 1 Tên hình thức Đã có quyết định phê duyệt
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
I Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn x                       Giữ nguyên công ty TNHH MTV