Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 cho các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 cho các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh quản lý (Chi tiết)