Thông báo về việc thay đổi số nhà trụ sở làm việc của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn

Thông báo về việc thay đổi số nhà trụ sở làm việc của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn ( Chi tiết)