Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, BHXH, BHTN đối với công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi LS