Thông báo

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, BHXH, BHTN đối với công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi LS