Thông báo

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn.

Chi tiết tại đây: