Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp (2016)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn.

Chi tiết tại đây: